מסווג | Rubrique Française

Langues Les Oufficielles - La התייעצות ...

Heritage Minister James Moore Photo source thesudburystar.

מורשת שר ג'יימס מור התמונה thesudburystar המקור.

... Inspirée דה "לה Sagouine", יצירתו d'Antonine Maillet

[NDLR: מואיז-ci d'intéresser les francophones א prendre interet א une importante התייעצות ce essaie chroniqueur Notre אזרחית de Patrimoine Canadien ayant Cours Cette été עוד suscitant השתתפות de peu]

אה היין oui, מו j'me réjouissons qu'finalement y nous demandent לא 'les oufficielles Langues הדעה su. ביין שאינו ça veut pas קשה qu'y ררררררררוצות nous écouter, עוד au moins y nous auront demandé c'te Fois-ci. écouter מם ררררררררוצות s'y pas, מו j'vé Leu דונר דעה mon. Au moins, pas m'écoutent s'y chiâler j'pourrai. vous Si, pas répondez vous, après pas v'nez chiâler. P't'être ביין c'est ça qui nous veulent en dm'andant dans l'beau סביבת dl'année. מם les recenseux faisaient pas CA ...

Savez-vous d'abord qu'y ררררררררוצות avoir une nouvelle strapégie su les Langues Oufficielles? Comme si סלה qu'y avait marchait pas. Pas pantoute suprenant, si leux strapégistes pensent que ct'une bonne Idee de d'Mander הדעה mon Quand j'arrache'לה מובז חארב, je fais mes ménages deouor pis Gapi est parti pêcher. R'marquez ביין qu'y nous l'הווו Jamais expliqué Leu strapégie. Y הווו pas pensé גורם מאשר שאינה בתוספת les ratoureux. עוד y disent qu'y ררררררררוצות en avoir une nouvelle c'te Fois-ci. P't'être ביין qu'y ררררררררוצות l'expliquer dans l'beau סביבת dl'année prochaine?

הדעה Mon, c'est qu'y devraient וו savoir c'qui marchait pas. pas savent y Si, יא Deja méchant Probleme et pas que j'pense j'pouisse Le מטפל של האו"ם. P't'être ביין qu'c'est קה qui veulent que j'pense et que j'répondrai pas. אה les vlimeux. Pis y devraient וו avoir Leu nouvelle strapégie. Y pourraient nous קשה c'est quoi, et j'leu dirai דעה mon, si y veulent vraiment l'aouaire.

עוד s'y veulent pas nous קשה לספירה quoi Leu nouvelle strapégie מו j'vais Leu קשה c'est quoi une strapégie une Sagouine comme מו qui fait des qu'ça soit le presbytère לשכה, לשפוך ménages, le du נוטריון, אקול l' primére, la שיתופי ou Oufficielles Langues les!

T'arrive dans abord d'המקום. Pis t'ouve toutes les rideaux pis les fenêtres. qui חתיכת la choisis ט"ו נשלח l'תוספת מבצר. עוד tu מתחיל pas le משולש יחסי toutd'suite. שרש les morts dans חתיכה, appelle le לרפא pis di lui que un t'en כtrouvé, y devrait t'aider א t'en débarasser. pas ריץ, CA m'est מגיע souvent des גרוס ménages su. Vous pouvez pas les imaginer c'que גנס sont capables de faire Quand le משולש יחסים מפוארים Jamais été עובדה. gratteux הדרן pire Quand les locataires changent continuellement et הווו peur trop sont ou לשפוך משולש יחסי faire le. C'est AIT qu'y aussi האפשרי d'la שרצי pis leux dégâts. בדיות מם des morts מקלט chercher ונוס! 'קובן, CE pas être drôle פאטאל de משולש יחסי דון.

aussi Des Fois, va trouver d'la nourriture qui pourri dans les chambres tu. Ou מם des בוחר לי qui auraient du aller dans les bécosses עוד se ramassent dans la מטבח. בורדל un comme. Pis si vous vous retrouvez מוגלה dans מקום, le משולש יחסים נועזים d'être ארוך. Si ca נשלח toujours le Djiable אפר tout ca, faites rev'nir le לרפא parc'qui va falloir s'en débarrasser et y va vous מטפל.

La Grande ménageriste générale avait essayé elle de faire le משולש יחסים עוד s'est découragé et au prochain פאסה CA, Fois-ci c'te homme un. imaginez-vous ביין qui pal'e מם pas les Langues oufficielles עוד qui va les apprendre. ט"ו בparles d'une stragégie d'esclopé. Si Jamais vous j'tez un הפיכת d'oeil dans Leu paperasse, vous verrez qu'y auraient dépensé 22.5 מיליון גרושי de pour la "שיתוף הפעולה gouvernementale" 28 מיליון, לשפוך les "avantages économiques" PIS 33.0 מיליון pour la "gouvernance efficace" . J'ai presqu'eu une סינקופה en imaginant les senteurs du מנאז' א faire, les morts, la שרץ, מוגלה se retrouver pis rencontrer le djiable. שלי chus senti les Mollets tous mous avec des trémolos dans le gorgueton. J'ai dur m'asseoire dans תליון berçante הנוח ma un bon גרוס טרואה heures, אוונגרד d'aller finalement régurgiter au bécosse. כללי menager homme 'Pauv, ca doit être l'enfer c'te jobbe לוס אנג'לס.

J'comprends ביין qu'y veulent l'הדעה de la Sagouine מיינטננט". שלי y l'aimeront probablement pas. בכורת La בחרה que j'leu dirait, c'est d'enlever leux Beaux הרגלי et d'mettre des vrais haillons לשפוך משולש יחסי vrai un faire. Amenez d'La guenille בהמוניהם, de l'אלבו בוסים vos pis גריז. Donnez Leu des Bons הפיכות de balai לשפוך les motiver א commencer. Lâchez les pas. Une Fois nettoyée לה המקום, laissez les ouverts rideaux, les fenêtres ouvertes, laissez entrer l'אוויר frais pis invitez les גנס לשפוך צד bon un. La prochaine Fois vous aurez une ביין meilleure התייעצות. CA s'rait-y pas une bonne maudite strapégie, vous pensez pas?

Des Fois la Sagouine se demande si la pas גופן y Pourquoi קיום l'משולש יחסים, נקוב serait ca c'qui veulent vraiment met'e l'feu א cabane. יינה beaucoup apparemment qui aiment pas les oufficielles Langues. מו j'me chus toujours דיס que deux en vaut ממון qu'une. ça עוד compte-tu vraiment c'que דיס? J'me demande aussi si y veulent vraiment מחליף la strapégie des oufficielles Langues. Parce qu'au rythme OU ça va La avec tous les דימויי qu'on, CA l'augure comme la nouvelle strapégie d'une langue officielle, מוגלה deux. Si vous aimez les oufficielles Langues - plouriel au, dites Leu donc le חטיבות de vot'pensée. P't'être ביין qu'au moins ça vous soulagera de quec douleurs dans les boyaux.

: אינטרנט התייחסות http://www.pch.gc.ca/fra/1337699948163 "ייעוצי sur les officielles Langues 2012: פרספקטיבות Avenir d'"

להיות חברותי, שיתוף!

אודות Réjean Beaulieu

אני גר במערב קנדה ל30+ השנים האחרונות, אבל אני במקור מקוויבק סיטי. יש לי מחדש לשפת האמא שלי דרך כתיבה.

השאירו תגובה

מתורגמן

English flagItalian flagChinese (Simplified) flagChinese (Traditional) flagPortuguese flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flag
Dutch flagHindi flagSwedish flagNorwegian flagFilipino flagHebrew flagIndonesian flagVietnamese flagThai flagHungarian flag

Feed TAN טוויטר

הירשם לTAN

מהדורה מודפסת

קרנות אמריקנית

קרנות קנדיות